Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Директор                   Степанцов Андрiй Вiталiйович
(посада)         (підпис)         (прізвище та ініціали керівника)
М.П.    06.04.2018
    (дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦСТРОЙ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
24126007
4. Місцезнаходження
Харківська , 61003, Харкiв, майдан Конституцiї, 1, офiс 1
5. Міжміський код, телефон та факс
0675723922 0544631970
6. Електронна поштова адреса
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії    06.04.2018
    (дата)
2. Річна інформація опублікована у    зазета Вiдомостi НКЦПФР 69 (2822)         11.04.2018
    (номер та найменування офіційного друкованого видання)         (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці    specstroy.kh.ua    в мережі Інтернет    11.04.2018
     (адреса сторінки)         (дата)
 
Зміст
1. Основні відомості про емітента    X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності    
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб    
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря    
5. Інформація про рейтингове агентство    
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)    
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента    X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента    X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента    X
9. Інформація про загальні збори акціонерів    X
10. Інформація про дивіденди    
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент    
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента    X
2) інформація про облігації емітента    
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом    
4) інформація про похідні цінні папери    
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду    
13. Опис бізнесу    
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)    X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента    X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента    X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції    
5) інформація про собівартість реалізованої продукції    
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів    X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів    
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість    
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів    
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду    X
17. Інформація про стан корпоративного управління    X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій    
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям    
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду    
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття    
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду    
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року    
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття    
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів    
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів    
23. Основні відомості про ФОН    
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН    
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН    
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН    
27. Правила ФОН    
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)    X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)    
30. Річна фінансова звітність    X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)    
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)    
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)    
34. Примітки
Товариство є приватним, тому до звiту включено iнформацiю вiдповiдно до пп 2 п.1 глава 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженного Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826.
До складу змiсту рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї", "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - Товариство не є таким , що займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" - Вимоги щодо розкриття iнформацiї про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не застосовуються до приватного акцiонерного товариства.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" за звiтний перiод не було емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.    
 
III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦСТРОЙ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
№ 14801200000008313
3. Дата проведення державної реєстрації
10.01.1996
4. Територія (область)
Харківська
5. Статутний капітал (грн)
750
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
8
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого майна
77.39 Надання в оренду iнших машин, устаткування та товарiв, н.в.i.у
46.90 неспецiалiзована оптова торгiвля
10. Органи управління підприємства
Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "УКРСИББАНК"
2) МФО банку
351005
3) поточний рахунок
26004165159200
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "УКРСИББАНК"
5) МФО банку
351005
6) поточний рахунок
26004165159200
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Степанцов Андрiй Вiталiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища.Харкiвський iнженерно-будiвельний iнститут
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПП "А.С." начальник будiвельного вiддiлу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.01.1996 безстроково
9) Опис
Директор без довiреностi або особа, яка тимчасово виконує його обов'язки за вiдповiдною довiренiстю, або особа, якiй тимчасово делеговано частину повноважень за вiдповiдною довiренiстю, на пiдставах передбачених Статутом:
- здiйснює будь-якi дiї вiд iменi Товариства з урахуванням обмежень, що передбаченi Статутом;
- керує поточною дiяльнiстю Товариства, у тому числi розпоряджається, у встановлених межах, майном Товариства, включаючи грошовi кошти;
- представляє Товариство в його вiдносинах з юридичними i фiзичними особами, пiдприємствами, органiзацiями та установами усiх форм власностi;
- вчиняє правочини та веде переговори i укладає вiд iменi Товариства, без попереднього погодження iз Загальними зборами акцiонерiв Товариства, усi види договорiв (угод), в тому числi договорiв з банкiвськими установами, на суму, що не перевищує 5% та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; за винятком договорiв про вiдчуження корпоративних прав Товариства, основних засобiв, заставу, поруку, передачу майна в якостi внеску до сумiсної дiяльностi, угоди на вiдчуження основних фондiв Товариства, в тому числi в якостi внеску до статутних капiталiв господарських товариств.
- вчиняє значнi правочини, якщо ринкова вартiсть майна та послуг, що є предметом кожного з таких правочинiв, становить менш 5% вартостi активiв ПРАТ “СПЕЦСТРОЙ” за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
- створює та лiквiдує робочий орган Товариства – Дирекцiю, що є органом Товариства виключно з консультативно-дорадчими функцiями;
- затверджує структуру, персональний та кiлькiсний склад Дирекцiї, функцiї, порядок та регламент її роботи, розподiляє обов’язки та визначає повноваження членiв Ради директорiв,
- затверджує Положення про структурнi пiдроздiли (управлiння) Товариства, внутрiшнi iнструкцiї та правила Товариства;
- органiзує та забезпечує виконання договiрних та iнших зобов’язань, що прийнятi Товариством;
- органiзує ведення в Товариствi оперативного, бухгалтерського та статистичного облiку i звiтнiсть Товариства та надання звiтностi, статистичної iнформацiї та адмiнiстративних даних до державних органiв вiдповiдно до їх компетенцiї, згiдно з вимогами чинного законодавства України;
- вiдкриває банкiвськi рахунки у нацiональнiй валютi України, валютнi та iншi рахунки, передбаченi чинним законодавством України, розпоряджається ними вiд iменi Товариства;
- приймає рiшення про притягнення до майнової та дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб Товариства – Головного бухгалтера, членiв Дирекцiї та директорiв представництв, фiлiй, дочiрнiх пiдприємств;
- укладає трудовi контракти з керiвниками (директорами) представництв, фiлiй, дочiрнiх пiдприємств Товариства на пiдставi типових контрактiв, затверджених рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
- затверджує перелiк посад Товариства, на яких застосовується контрактна форма трудового договору, та укладає (пiдписує) цi контракти;
- затверджує перелiк вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, забезпечує органiзацiю заходiв щодо нерозголошення працiвниками комерцiйної таємницi та конфiденцiйної iнформацiї;
- приймає рiшення щодо створення за участю Товариства господарських товариств, входження (вихiд) до (з) iнших господарських товариств, а рiвно придбання (вiдчуження) частки вже створених господарських товариств. У випадку внесення до статутних капiталiв господарських товариств майна Товариства, затверджує перелiк i вартiсну оцiнку цього майна, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;
- приймає рiшення про створення за участю Товариства будь-яких видiв недержавних пенсiйних фондiв (вiдкритих , корпоративних , професiйних, тощо);
- приймає рiшення про здiйснення пенсiйних внески до системи недержавного пенсiйного забезпечення на користь працiвникiв Товариства та самостiйно встановлює вiдсоток вiдрахувань таких внескiв;
- приймає рiшення про пред’явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства;
- приймає рiшення про вiдрядження працiвникiв Товариства, у тому числi за кордон;
- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору;
- укладає трудовi угоди з найманими працiвниками Товариства, визначає їх умови працi та її оплату на пiдставi внутрiшнiх документiв, що дiють у Товариствi, а також звiльняє працiвникiв Товариства, приймає рiшення про застосування заходiв заохочення та дисциплiнарного впливу на працiвникiв Товариства;
- розробляє i затверджує структуру Товариства, штатний розклад (розпис), визначає порядок найму i звiльнення працiвникiв Товариства, форми, системи i розмiри оплати їх працi, а також iншi види прибуткiв (заохочень) працiвникiв, розпорядок робочого дня, змiннiсть роботи, порядок надання вiдпусток;
- надає штатним працiвникам Товариства безвiдсотковi позички на зворотнiй основi згiдно наданих ними заяв шляхом укладання вiдповiдних договорiв (угод);
- органiзовує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Ревiзора Товариства;
- у межах повноважень, що визначенi Статутом, видає довiреностi, накази, розпорядження i вказiвки, якi є обов'язковими до виконання всiма працiвниками Товариства та членами Ради директорiв Товариства;
- органiзує та забезпечує належне виконання Радою директорiв Товариства функцiй та обов’язкiв, покладених на неї Статутом та iншими нормативними документами Товариства;
- виносить рiшення про притягнення до дисциплiнарної та майнової вiдповiдальностi осiб, що знаходяться в трудових вiдносинах з Товариством;
- приймає рiшення про передачу та умови передачi частини майна Товариства фiлiям, структурним пiдроздiлам i представництвам Товариства;
- у разi необхiдностi виступає iнiцiатором проведення ревiзiй (незалежних аудиторських перевiрок) фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- встановлює порядок надання iнформацiї особам, якi не є акцiонерами Товариства. Визначає перелiк вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлює порядок доступу до конфiденцiйної iнформацiї з врахуванням пiдпункту 10.3.27 пункту 10.3. роздiлу 10 Статуту;
- забезпечує функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, здiйснює контроль за усуненням недолiкiв, якi можуть бути виявленими пiд час проведення перевiрок Ревiзором Товариства, службою внутрiшнього аудиту та/або зовнiшнiм аудитором;
- органiзує скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, надає пропозицiї та рекомендацiї загальним зборам акцiонерiв щодо питань порядку денного зборiв;
- здiйснює iншi дiї та виконує iншi повноваження, не передбаченi Статутом або делегованi Загальними зборами Товариства та необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства.
Протягом звiтного року змiн в персональному складi посадових осiб не було.
Посадова особа непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 25 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор.
Посадова особа не обiймає iншi посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Зг. абз.4 п.п.8 п 1 глава 4 роздiл III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, приватного (закритого) акцiонерного товариства не вказується.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сумцов Андрiй Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища. Харкiвський iнженерно - будiвельний iнститут
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Спецстрой - комерцiйний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.05.2005 до 2018
9) Опис
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв у Товариствi обирається Ревiзор Товариства, який буде здiйснювати перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзор обирається Загальними зборами акцiонерiв з числа акцiонерiв або уповноважених акцiонерами осiб, строком на три роки i може переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Ревiзор не може бути призначеним (обраним) на посаду Директора та/або головного бухгалтера Товариства. Ревiзор обирається з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну працездатнiсть. При закiнченнi термiну повноважень Ревiзора Товариства у зв'язку з тим, що не вiдбулися Загальнi збори акцiонерiв з причин, що не залежать вiд органiв управлiння Товариства, вiн зберiгає свої повноваження до фактичного проведення Загальних зборiв акцiонерiв, на яких переоберуть Ревiзора Товариства. Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, за власною iнiцiативою, якщо цього вимагають iнтереси Товариства, або на вимогу акцiонерiв Товариства, що у сукупностi володiють бiльш нiж 10% загальної кiлькостi акцiй Товариства. Ревiзор зобов'язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) вживати всiх можливих заходiв щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами; 3) проводити необхiднi консультацiї та/або отримувати вiдповiднi узгодження з органами управлiння Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, дiючого Статуту та/або внутрiшнiх документiв Товариства; 4) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та/або процедур щодо вчинення правочинiв (у тому числi й укладення договорiв), у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв). Поняття правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, визначається дiючими нормами законодавства України.; 5) у межах своєї компетенцiї забезпечувати збереження iнформацiї з обмеженим доступом (конфiденцiйної та/або таємної); 6) вживати всiх можливих заходiв щодо нерозголошення конфiденцiйної чи таємної iнформацiї Товариства працiвниками та/або iншими посадовими особами Товариства; 7) надавати iнформацiю з обмеженим доступом лише тим особам, якi мають право на її отримання; 8) при наданнi iнформацiї з обмеженим доступом iншим юридичним та/або фiзичним особам вживати вiдповiдних заходiв щодо попередження їх про конфiденцiйний чи таємний характер даної iнформацiї; 9) утримуватися вiд дiй, що можуть зашкодити дiловiй репутацiї та iнтересам Товариства; 10) повiдомляти органи управлiння Товариства та/або акцiонерiв Товариства про виявленi недолiки в роботi Товариства, що стали вiдомi йому у зв'язку з виконанням своїх обов'язкiв. Товариство має право залучати до перевiрок фiнансово - господарської дiяльностi Товариства незалежнi аудиторськi органiзацiї та експертiв (далi - "аудитори"). Ревiзор та/або незалежнi аудитори, якi на чинних пiдставах проводять будь-яку перевiрку у Товариствi, мають право вимагати вiд посадових осiб Товариства надання їм всi необхiднi матерiали, бухгалтерськi та iнших документи, а також особистi пояснення. Ревiзор Товариства не пiзнiш нiж за мiсяць до скликання чергових Загальних зборiв акцiонерiв повинен розпочати перевiрку дiяльностi Товариства, стану грошових коштiв i майна, а також ревiзiю причетних до рiчного звiту i балансу, книг, рахункiв, документiв i скласти висновки по рiчних звiтах та балансах, в яких повинна мiститися iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. У разi неможливостi проведення Ревiзором Товариства вiдповiдної перевiрки, Товариство залучає стороннi аудиторськi органiзацiї для проведення перевiрки дiяльностi та стану грошових коштiв й майна Товариства. Без висновкiв Ревiзора Товариства або незалежної аудиторської органiзацiї Загальнi збори акцiонерiв Товариства не можуть затверджувати результати дiяльностi Товариства за певний строк. Ревiзор Товариства надає результати проведених ним ревiзiй i перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Директору. Ревiзор Товариства зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборiв, якщо з'явилася загроза iнтересам Товариства або виявленi зловживання, допущеннi посадовими особами Товариства. У своїй роботi Ревiзор Товариства керується чинним законодавством України, Статутом та iншими положеннями Товариства.
Винагороду не отримує. За прийнятим 12.05.2015 р. рiшенням чергових загальних зборiв Сумцова А.М. було обрано на новий срок на посадi ревiзора.
Вищезазначена посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Загальний стаж роботи 27 рокiв
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ревiзор, директор
Займає посаду директор на ТОВ "АС УКРАЇНА", м. Харкiв, вул. Профспiлкова, б. 4.
Зг. абз.4 п.п.8 п 1 глава 4 роздiл III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, приватного (закритого) акцiонерного товариства не вказується.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Євсєєва Лiлiя Юрiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища. Харкiвський авiацiйний iнститут
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТЗТ "СПЕЦСТРОЙ" бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.08.2005 31.01.2017
9) Опис
Головний бухгалтер:
1.1. Забезпечує ведення бухгалтерського, податкового, фiнансового облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних.
1.2. Органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
1.3. Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв.
1.4. Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну.
1.5. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам.
1.6. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства.
1.7. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями.
1.8. За погодженням з власником (керiвником) пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань.
1.9. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв.
1.10. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства.
1.11. Органiзує роботу з пiдготовки пропозицiй для власника (керiвника) пiдприємства щодо:
- визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн до обраної облiкової полiтики, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних;
- розроблення системи i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй;
- визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв;
- вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв, пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами;
- полiпшення системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв;
- впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства чи удосконалення дiючої;
- забезпечення збереження майна, рацiонального та ефективного використання матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення;
1.12. Керує працiвниками бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов'язки. Знайомить цих працiвникiв iз нормативно-методичними документами та iнформацiйними матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному законодавствi.
1.13. Погоджує призначення перемiщення та звiльнення матерiально вiдповiдальних осiб.
1.14. Проводить iнструктаж матерiально вiдповiдальних осiб по питанням облiку та збереження цiнностей, що знаходяться у їх повнiй матерiальнiй вiдповiдальностi.
1.15. Аналiзує та узагальнює iнформацiю, висловлює новi iдеї , управлiнськi рiшення, соцiальнi технологiї.
1.16. Розроблює плановi та керiвнi матерiали, створює можливостi для майбутнього розвитку формуванню iнновацiйної моделi розвитку.
1.17. Упроваджує нормативнi та iнструктивнi матерiали, забезпечує умови для удосконалення органiзацiї труда, виконання робiт та управлiння пiдроздiлами.
1.18. Забезпечує додержання вимог посадових iнструкцiй.
1.19. Аналiзує стан виконання планiв, органiзацiї робiт, задоволення вимогам замовникiв, технологiчнi, риночцi, фiнансовi досягнення або промахiв.
1.20. Удосконалює форми мотивацiї працi робiтникiв у вiдповiдностi з їх професiйними та дiловими властивостями, складнiстю та умовами працi, результатами господарської дiяльностi пiдприємства.
1.21. Упроваджує заходи по професiйному розвитку персоналу з цiллю досягнення високих економiчних показникiв.
1.22. Створює необхiднi умови для успiшного ведення робiт, виготовлення нової продукцiї, розповсюдження її на товарному ринку,встановлення партнерських вiдносин з постачальниками, споживачами, конкурентами. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не мала.
Загальний стаж роботи - 27 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер.
Займала посаду головного бухгалтера на ТОВ "Схiдно - Українська Деревообробна Компанiя", зареєстрована 61003, Харкiвська обл. М. Харкiв, майдан Конституцiї, б.1, офiс 4
З 01.02.2017 посада головного бухгалтера - вiдсутня.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
 
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада    Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи    Ідентифікаційний код юридичної особи    Кількість акцій (шт.)    Від загальної кількості акцій (у відсотках)    Кількість за видами акцій
                    прості іменні    прості на пред'явника    привілейовані іменні    привілейовані на пред'явника
1    2    3    4    5    6    7    8    9
Директор    Степанцов Андрiй Вiталiйович        49    49    49    0    0    0
Ревiзор    Сумцов Андрiй Миколайович        49    49    49    0    0    0
Головний бухгалтер    Євсєєва Лiлiя Юрiївна        0    0    0    0    0    0
Усього    98    98    98    0    0    0
 
VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)
Найменування юридичної особи    Ідентифікаційний код юридичної особи*    Місцезнаходження    Кількість акцій (штук)    Від загальної кількості акцій (у відсотках)    Кількість за видами акцій
                    прості іменні    привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**    Кількість акцій (штук)    Від загальної кількості акцій (у відсотках)    Кількість за видами акцій
            прості іменні    привілейовані іменні
Степанцов Андрiй Вiталiйович    49    49    49    0
Сумцов Андрiй Миколайович    49    49    49    0
Усього    98    98    98    0
*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).
 
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів*    чергові    позачергові
    X    
Дата проведення    30.04.2017
Кворум зборів**    100
Опис    1. Обрання лiчильної комiсiї. Рiшення : обрати головою комiсiї Степанцову С.В., членом Янченко Н.В. "за"- 100%.
2. Обрання голови та секретаря зборiв. Рiшення: Обрати головою зборiв Степанцова А.В., секретарем Янченко Н.В. "за" - 100%.
3. Затвердження регламенту зборiв. Рiшення: доклади до 10 хв., виступи до 5 хв., без перерви, питання в уснiй та письмовiй формi. "за" - 100%.
4. Звiти директора, ревiзора щодо результатiв фiнансово - господарської дiяльностi товариства у 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора i ревiзора.Рiшення: Звiти керiвних органiв Товариства затвердити. Дiяльнiсть Товариства визнати задовiльною. "За" - 100%.
5. Затвердження рiчного балансу та звiту, розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2016 рiк. Рiшення: Рiчний звiт за 2016 рiк затвердити, баланс за 2016 рiк затвердити. Дивиденти не виплачувати. "за" -100%.
6. Прийняття рiшення про попереднє надання повноважень директоровi для вчинення значних правочинiв у 2017 р. Рiшення: Надати попередню згоду директору Степанцову А.В. на вчинення значних правочинiв: на закупiвлю ТМЦ, обладнання на суму до 2 000 000,00 грн. впродовж з 01.05.2017 по 30.04.2018. "за" - 100%.
7. Визначення основних напрямiв дiяльностi акцiонерного товариства. Внесення змiн до ЄДР. Рiшення:Зробитиосновним видом дiяльностi квед 68.20 "надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого майна". Додати до вiдомостей е ЄДР новi квед 77.40 " лiзинг iнтелектуальної власностi та подiбних продуктiв, крiм творiв, захищених авторськими правами", 77.39 "надання в оренду офiсних машин i устаткування в тому числi компютерiв". "за" - 100%.
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
 
X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску    Номер свідоцтва про реєстрацію випуску    Найменування органу, що зареєстрував випуск    Міжнародний ідентифікаційний номер    Тип цінного паперу    Форма існування та форма випуску    Номінальна вартість акцій (грн)    Кількість акцій (штук)    Загальна номінальна вартість (грн)    Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
14.03.2011    44/20/1/11    Харкiвське ТУ ДКЦПФР    UA4000114946    Акція проста бездокументарна іменна    Бездокументарні іменні    7.5    100    750    100
Опис    Закрите розмiщення. Акцiї ПРАТ "СПЕЦСТРОЙ" не включенi до лiстингу будь-якої з бiрж. На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля акцiями ПРАТ "СПЕЦСТРОЙ" не здiйснюється. Протягом звiтного року додатково цiннi папери не випускалися.
 
 
XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів    Власні основні засоби (тис. грн.)    Орендовані основні засоби (тис. грн.)    Основні засоби, всього (тис. грн.)
    на початок періоду    на кінець періоду    на початок періоду    на кінець періоду    на початок періоду    на кінець періоду
1. Виробничого призначення:    1217.10    1571.2    0    0    1217.10    1571.2
будівлі та споруди    783.3    865.9    0    0    783.3    865.9
машини та обладнання    184.4    428.1    0    0    184.4    428.1
транспортні засоби    0    0    0    0    0    0
земельні ділянки    0    0    0    0    0    0
інші    9.6    32.0    0    0    9.6    32.3
2. Невиробничого призначення:    0    0    0    0    0    0
будівлі та споруди    0    0    0    0    0    0
машини та обладнання    0    0    0    0    0    0
транспортні засоби    0    0    0    0    0    0
земельні ділянки    0    0    0    0    0    0
інвестиційна нерухомість    0    0    0    0    0    0
інші    0    0    0    0    0    0
Усього    1217.1    1571.2    0    0    1217.1    1571.2
Опис    Термiни користування за основними групами: 3 НКУ - будiвлi i споруди- 300 мiс., 4НКУ - машини i обладнання -180 мiс., 6 НКУ - iнструменти, прилади, iнвентар - 60мiс., 11 НКУ - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - бiльше року.
Умоми користування - всi основнi засоби використовуються у господарськiй дiяльностi товариства.
Первiсна вартiсть основних засобiв. На 01.01.2017 склала 1966,0 тис.грн. У 2017 роцi збiльшилась на 556,5 тис.грн. у т.ч. модернiзацiя i ремонт ОЗ - 159,0 тис.грн., , придбання ОЗ - 383,9 тис.грн., придбання МНМА - 57,8 тис.грн., зменшення капiтальних iнвестицiй на суму 44,2тис.грн.
первiсна вартiсть основних засобiв , якi визнаються активом станом на 31.12.2017 року склала 2522,5 тис грн.. по групах: будiвлi i споруди 1150,5 тис.грн., машини i обладнання 962,6 тис.грн., iнструменти, прилади, iнвентар - 86,1 тис.грн. МНМА -114,4 тис.грн., iншi нематерiальнi активи 13,3 тис.грн. iнвестицiї 195,6 тис.грн.
Сума зносу основних засобiв на 01.01.2017 рiк складала 748,9 тис.грн.. нарахована амортизацiя по ОЗ за 2017 рiк склала 202,4 тис.грн. Загальна сума зносу станом на 31.12.2017 складає 951,3 тис.грн. Ступiнь використання основних засобiв у господарськiй дiяльностi - 100%, ступiнь їх зносу - 37,7%. Переоцiнка основних засобiв у 2017 роцi не провадилась, обмежень на використання майна немає.
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника    За звітний період    За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)     1051.8    990.2
Статутний капітал (тис. грн.)     0.8    0.8
Скоригований статутний капітал (тис. грн)     0.8    0.8
Опис    Розрахунок вартостi чистих активiв пiдприємства за 2017 рiк зроблений вiдповiдно до статтi 155 п.3 цивiльного кодексу України i Методичних рекомендацiй про визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств. Товариством не приймалось рiшення про викуп власних акцiй. Емiтентом не приймалось рiшення про зменшення статутного капiталу. У 2017 роцi не порушувалась справа про банкрутство емiтента.
Висновок    Величина чистих активiв на кiнець фiнансового року перевищує величину статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавства.
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань    Дата виникнення    Непогашена частина боргу (тис. грн.)    Відсоток за користування коштами (відсоток річних)    Дата погашення
Кредити банку    X    30.00    X    X
у тому числі:    
короткостроковi кредити банкiв - кредитна лiнiя    04.02.2008    30.00    20    04.02.2020
Зобов'язання за цінними паперами    X    0    X    X
у тому числі:    
за облігаціями (за кожним випуском):    X    0    X    X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):    X    0    X    X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):    X    0    X    X
за векселями (всього)    X    0    X    X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):    X    0    X    X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):    X    0    X    X
Податкові зобов'язання    X    22.00    X    X
Фінансова допомога на зворотній основі    X    1002.8    X    X
Інші зобов’язання та забезпечення    X    40.2    X    X
Усього зобов’язань та забезпечень    X    1095.0    X    X
Опис:    У звiтному перiодi зобовязання за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями та за iншими цiнними паперами вiдсутнi. Фiнансових iнвестицiй в корпоративнi права немає.
6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
№ з/п    Дата прийняття рішення    Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення    Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)    Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)    Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)    Предмет правочину    Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії    Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1    2    3    4    5    6    7    8    9
1    30.04.2017    загальнi збори    2000.00    2089.70    95.71    закупiвля тмц, обладнання     03.05.2017    specstroy.kh.ua
Опис:
Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулись 30.04.2017 року було прийнято рiшення про попереднє надання згоди директоровi товариства на вчинення значних правочинiвЗагальними зборами акцiонерiв, що вiдбулись 30.04.2017 року було прийнято рiшення про попереднє надання згоди директоровi товариства на вчинення значних правочинiв (закупiвля тмц, обладнання) на суму до 2 000 000,00 грн. в перiод з 01.05.2017 по 30.04.2018 роки. Рiшення прийнято "за" - 100% голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах. Рiшення прийнято "за" - 100% голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах.
 
XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події    Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії    Вид інформації
1    2    3
30.04.2017    03.05.2017    Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
31.01.2017    01.02.2017    Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)    Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “Прайс – аудит”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)    23456582
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора    61003 мiсто Харкiв, пр. Московський 19/23
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України    0721 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**    313 П 000313 30.11.2015 29 жовтня 2020
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України    0172
01.11.2011
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності    01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора***    безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності)    вiдсутнiй
Номер та дата договору на проведення аудиту    б/н
01.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту    01.03.2018
15.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)    15.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн    9000.00
* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.
 
Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п    Рік     Кількість зборів, усього     У тому числі позачергових
1    2017    1    0
2    2016    1    0
3    2015    2    1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
    Так    Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори    X    
Акціонери         X
Депозитарна установа        X
Інше (запишіть): iнше вiдсутнє    Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
    Так    Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку         X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків         X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
    Так    Ні
Підняттям карток         X
Бюлетенями (таємне голосування)     X    
Підняттям рук         X
Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє    Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
    Так    Ні
Реорганізація         X
Додатковий випуск акцій        X
Унесення змін до статуту        X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства         X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства         X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради        X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу        X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)        X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді        X
Інше (запишіть): останнi позачерговi збори скликанi у 2015 роцi по причинi змiни юридичної адреси товариства    Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)     Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
    Так    Ні
Наглядова рада        X
Виконавчий орган        X
Ревізійна комісія (ревізор)        X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства    позачерговi збори у 2017 роцi не вiдбувались
Інше (зазначити)    позачерговi збори у 2017 роцi не вiдбувались
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення    позачерговi збори у 2017 роцi не вiдбувались та не скликались
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення    позачерговi збори у 2017 роцi не вiдбувались та не скликались
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
    (осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:    0
членів наглядової ради - акціонерів    0
членів наглядової ради - представників акціонерів    0
членів наглядової ради - незалежних директорів    0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій    0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій    0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій    0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій    0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
    Так    Ні
Складу        X
Організації        X
Діяльності        X
Інше (запишить)    в товариствi немає наглядової ради

в товариствi немає наглядової ради

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?     0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
    Так    Ні
Стратегічного планування         X
Аудиторський         X
З питань призначень і винагород         X
Інвестиційний         X
Інші (запишіть)     у товариствi вiдсутня наглядова рада
Інші (запишіть)     у товариствi вiдсутня наглядова рада

у товариствi вiдсутня наглядова рада
у товариствi вiдсутня наглядова рада

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)    Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
    Так    Ні
Винагорода є фіксованою сумою         X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій         X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства         X
Члени наглядової ради не отримують винагороди         X
Інше (запишіть)     у товариствi вiдсутня наглядова рада

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
    Так    Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі         X
Знання у сфері фінансів і менеджменту         X
Особисті якості (чесність, відповідальність)         X
Відсутність конфлікту інтересів         X
Граничний вік         X
Відсутні будь-які вимоги         X
Інше (запишіть): у товариствi вiдсутня наглядова рада        X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
    Так    Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства         X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками         X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)         X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена         X
Інше (запишіть)     у товариствi вiдсутня наглядова рада

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)    так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
    Загальні збори акціонерів     Наглядова рада     Виконавчий орган     Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)    Так    Ні    Ні    Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)    Так    Ні    Ні    Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету    Так    Ні    Ні    Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу    Так    Ні    Ні    Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради    Ні    Ні    Ні    Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії    Так    Ні    Ні    Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу    Так    Ні    Ні    Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради    Ні    Ні    Ні    Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу    Так    Ні    Ні    Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій     Так    Ні    Ні    Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій     Так    Ні    Ні    Ні
Затвердження зовнішнього аудитора    Ні    Ні    Так    Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів     Ні    Ні    Ні    Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні


Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
    Так    Ні
Положення про загальні збори акціонерів         X
Положення про наглядову раду         X
Положення про виконавчий орган        X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства         X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)        X
Положення про акції акціонерного товариства         X
Положення про порядок розподілу прибутку         X
Інше (запишіть):     iнше вiдсутнє

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
    Інформація розповсюджується на загальних зборах    Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів     Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві    Копії документів надаються на запит акціонера    Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності     Так    Так    Ні    Так    Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу     Так    Так    Ні    Так    Так
Інформація про склад органів управління товариства     Ні    Так    Ні    Так    Так
Статут та внутрішні документи     Ні    Ні    Так    Так    Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення     Ні    Ні    Так    Так    Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства     Ні    Ні    Так    Так    Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
    Так    Ні
Не проводились взагалі         X
Менше ніж раз на рік         X
Раз на рік     X    
Частіше ніж раз на рік         X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
    Так    Ні
Загальні збори акціонерів        X
Наглядова рада        X
Виконавчий орган    X    
Інше (запишіть)    iнше вiдсутнє

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
    Так    Ні
Не задовольняв професійний рівень         X
Не задовольняли умови договору з аудитором         X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів         X
Інше (запишіть)     акцiонерне товариство не змiнювало аудитора за останнi 3 роки

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
    Так    Ні
Ревізійна комісія (ревізор)    X    
Наглядова рада        X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства        X
Стороння компанія або сторонній консультант        X
Перевірки не проводились        X
Інше (запишіть)    iнше вiдсутнє

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
    Так    Ні
З власної ініціативи     X    
За дорученням загальних зборів         X
За дорученням наглядової ради         X
За зверненням виконавчого органу         X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів         X
Інше (запишіть)     iнше вiдсутнє

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
    Так    Ні
Випуск акцій         X
Випуск депозитарних розписок         X
Випуск облігацій         X
Кредити банків         X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів         X
Інше (запишіть): не визначились         

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором     
Так, плануємо розпочати переговори     
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році     
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років     
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років     
Не визначились     X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 23.05.2012 ; яким органом управління прийнятий: загальними зборами акцiонерiв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: кодекс корпоративного управлiння розмiщенний на власнiй сторiнцi в iнтернетi
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
в акцiонерному товариствi дотримуються кодексу корпоративного управлiння 
СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

            КОДИ
        Дата(рік, місяць, число)    2018 | 01 | 01
Підприємство    ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦСТРОЙ"    за ЄДРПОУ    24126007
Територія        за КОАТУУ    6310100000
Організаційно-правова форма господарювання        за КОПФГ    230
Вид економічної діяльності        за КВЕД    68.20
Середня кількість працівників    8    
Одиниця виміру: тис.грн.    
Адреса, телефон    61003,Харкiвська обл., мiсто Харкiв, майдан Конституцiї, будинок 1, офiс 1 тел. 0675723922    

1. Баланс
на 31.12.2017 р.
Форма № 1-мc

Актив    Код рядка    На початок звітного періоду    На кінець звітного періоду
1    2    3    4
I. Необоротні активи
Основні засоби:    1010    1217.1    1571.2
- первісна вартість    1011    1966.0    2522.5
- знос    1012    ( 748.9 )    ( 951.3 )
Інші необоротні активи    1090    0    0
Усього за розділом I    1095    1217.1    1571.2
II. Оборотні активи
Запаси    1100    32.4    71.0
Поточна дебіторська заборгованість    1155    830.2    476.3
Гроші та їх еквіваленти:    1165    9.4    20.2
Інші оборотні активи    1190    0.6    8.1
Усього за розділом II    1195    872.6    575.6
Баланс    1300    2089.7    2146.8

Пасив    Код рядка    На початок звітного періоду    На кінець звітного періоду
1    2    3    4
I. Власний капітал
Капітал    1400    0.8    0.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    1420    989.4    1051.0
Усього за розділом I    1495    990.2    1051.8
II. Довгострокові зобов"язання, цільове фінансування та забезпечення    1595    0    0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків    1600    57.1    30.0
Поточна кредиторська заборгованість: товари, роботи, послуги    1615    2.2    1.6
- розрахунками з бюджетом    1620    16.3    22.0
- розрахунками зі страхування    1625    0    0
- розрахунками з оплати праці*    1630    6.3    2.7
Інші поточні зобов'язання    1690    1017.6    1038.7
Усього за розділом IІІ    1695    1099.5    1095.0
Баланс    1900    2089.7    2146.8
 
Звіт про фінансові результати
за 12 місяців 2017 р.
Форма № 2-мс

Стаття    Код рядка    За звітний період    За попередній період
1    2    3    4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    2000    1641.7    1393.3
Інші доходи    2160    0.9    0.4
Разом доходи (2000 + 2240)    2280    1642.6    1393.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)    2050    (986.5)    (704.1)
Інші витрати    2165    ( 581.0 )    ( 642.6 )
Разом витрати (2050 + 2165)    2285    1567.5    1346.7
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)    2290    75.1     47
Податок на прибуток    2300    ( 13.5 )    ( 8.5 )
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування    2310        
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)    2350    61.6    38.5

Примітки до балансу    Бухгалтерський облiк ведеться вiдповiдно до вимог нацiональних Положень(стандартiв) бухгалтерського облiку( ПСБУ).
Облiкова полiтика. В облiковiй полiтицi пiдприємства прийнято наступне: - пiдприємство використовує сертифiковану комп'ютерну бухгалтерську програму "1-С Пiдприємство 8", що мiстить адаптованi пiд поточне законодавство регiстри бухгалтерського облiку; - мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку не застосовує; - не вiдображає вiдстроченi податковi активи i вiдстроченi податковi зобов'язання в квартальнiй i рiчнiй фiнансовiй звiтностi; - матерiальнi активи, термiн корисного використання яких бiльше одного року, а вартiсть - менше 6000 грн., вiдносились в 2017 роцi до iнших необоротних матерiальних активiв(МНМА); - при нарахуваннi амортизацiї основних засобiв у бухгалтерському i податковому облiку застосовуються наступнi методи: - для об'єктiв основних засобiв груп 3, 4, 6, 9 - прямолiнiйний метод, - для малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) - нараховувалась амортизацiя у розмiрi 100% вартостi таких об'єктiв в першому мiсяцi їх використання; - малоцiннi швидкозношуванi предмети з термiном служби менше року i вартiстю менше 2500 грн при передачi МШП в експлуатацiю виключалися зi складу активiв (списаннi з балансу) i здiйснена їх подальша органiзацiя оперативного кiлькiсного облiку по мiсцях експлуатацiї i в розрiзi вiдповiдальних осiб впродовж термiну їх фактичного використання; - облiк усiх транспортно-заготiвельних витрат включався в первинну вартiсть запасiв; - при вибуттi запасiв застосовувався метод ФIФО; Фiнансова звiтнiсть Змiст i форма № 1-м Балансу, а також загальнi вимоги до розкриття його статей визначенi в П(с) БУ 25 "Спрощений Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва".
Необоротнi активи.Первинна вартiсть основних засобiв на 01.01.2017р. складала – 1966,0 тис.грн, сума зносу – 748,9 тис.грн. Первинна вартiсть основних засобiв, якi визнаються активом, за станом на 31.12.2017 року склала 2522,5 тис.грн., по групах : - будiвлi i споруди – 1150,5 тис.грн. - машини i обладнання – 962,6 тис.грн. - iнструменти, прилади, Iнвентар – 86,1 тис.грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи –114,4 тис.грн., нематериальнi активи 13,3 тис. грн., iнвестицiї - 195,6 тис.грн. Нарахована амортизацiя по основних засобах за 2017 р. склала – 951,3 тис.грн. Переоцiнка основних засобiв в 2017р. не проводилася. У 2017 роцiосновнi засоби збiльшились на 556,5 тис.грн. у т.ч. модернiзацiя i ремонт ОЗ - 159,0 тис.грн., , придбання ОЗ - 383,9тис.грн., придбання МНМА - 57,8 тис.грн., зменшення капiтальних iнвестицiй на суму 44,2тис.грн. Довгострокових бiологiчних активiв, фiнансових iнвестицiй i iнших необоротних активiв у пiдприємства немає.
Запаси. До складу запасiв включається сировина та матерiали, напiвфабрикати, запаснi частини, МШП, товар, готова продукцiя. Придбанi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. При вiдпустцi запасiв у виробництво i реалiзацiї готової продукцiї оцiнка їх здiйснювалася по методу ФIФО.
Балансова вартiсть запасiв та готової продукцiї за станом на 01.01.2017 року склала – 32,4 тис.грн. Виробничих запасiв та готової продукцiї на кiнець 2017 року у пiдприємства складає 71,0 тис.грн. у т.ч.: готова продукцiя – 29,4 тис.грн. - товари – 1,3 тис.грн. виробничi запаси - 40,3 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть вiдображена за чистою реалiзацiйною вартiстю. Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2017 року склала: - послуги – 349,5 тис. грн., - передоплата за послуги– 94,79 тис. грн., розрахунки по податкам – 20,8 тис.грн., розрахунки по обов’язковим платежам – 0,2 тис.грн., розрахунки по соцiальному страхуванню - 11,1 тис.грн. Разом: 476,3 тис. грн. Очiкуваний термiн погашення поточної дебiторської заборгованостi впродовж 2018р.
Iншi оборотнi активи на кiнець 2017 року -8,1тис.грн.в тому числi податковi зобовязання - 3,4 тис.грн., витрати майбутнiх перiодiв - 4,7 тис.грн.
Власний капiтал. Статутний капiтал на момент створення ПРАТ " Спецстрой" склав 750 грн., подiлений на 100(Сто) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 7,50 грн кожна. Статутний капiтал - 0,8 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2017 року дорiвнює – 1051,0 тис.грн. У тому числi за 2017 рiк отримано прибутку – 61,6 тис.грн. Власний капiтал на кiнець 2017 р. складає –1051,8 тис. грн. Довгостроковi i поточнi зобов'язання. Довгострокових позик - не має. Поточнi зобов'язання показуються у балансi по сумi погашення i станом на 31.12.2017 року складають: - короткостроковi кредити банку – 30,0 тис.грн. - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 1,6 тис.грн., розрахунки з бюджетом – 22,0 тис.грн., з оплатi працi – 2,7тис.грн - iншi поточнi зобов'язання – 1038,7тис.грн. Разом: 1095,0 тис.грн.
Примітки до звіту про фінансові результати    Змiст i форма № 2-м Звiту про фiнансовi результати, а також загальнi вимоги до розкриття його статей визначенi в П(с) БУ 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва". Доходи. У статтi "Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї(робiт, послуг) " рядок 2000 вiдображено загальний дохiд вiд реалiзацiї послуг оренди в сумi 1641,7 тис.грн. у т.ч.: - реалiзацiя готової продукцiї – 0 тис.грн.; - дохiд вiд оренди будiвель та обладнання –1958,0 тис.грн.,роялтi –36,0 тис.грн.. «Iншi доходи» рядок 2160 станом на 31.12.2017р. у сумi 0,9тис.грн. дохiд вiд вiдсоткiв отриманих.
Витрати пiдприємства.
Витрати визнаються витратами перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо зв'язати з доходом визначеного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. Розшифровка понесених витрат в 2017 роцi: рядок 2050: "собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 986,5тис.грн., у тому числi: - витрати на оплату працi – 92,3 тис.грн; - вiдрахування на соцiальнi заходи –20,3тис.грн; - амортизацiя – 158,2 тис.грн; - електроенергiя – 713,0 тис.грн. реалiзацiя товарiв -1,9 тис.грн., реалiзацiя готової продукцiї - 0,8тис.грн., рядок 2165: "iншi витрати" складає суму – 581,0 тис.грн., у тому числi: - адмiнiстративнi витрати у сумi – 548,3 тис.грн; вiдсотки за кредит – 8,5 тис.грн.; - iншi затрати операцiйної дiяльностi – 24,2 тис.грн.
Фiнансовий результат до оподаткування за 2017 рiк склав – 75,1 тис.грн. Поточний податок на прибуток визнається зобов'язанням в сумi, що пiдлягає сплатi та складає за 2017 рiк – 13,5тис.грн. Фiнансовий результат вiд дiяльностi пiдприємства за 2017 рiк - чистий прибуток у сумi 61,6 тис.грн
Керівник    Степанцов Андрiй Вiталiйович
Головний бухгалтер    без головного бухгалтера


Tuesday the 28th. Design: specstroy.kh.ua 2012
Copyright 2012

©