Титульний аркуш

24.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного

документа)

№ 04/24-1 х

(вихідний реєстраційний номер

електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Директор Степанцов Андрiй Вiталiйович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦСТРОЙ"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 24126007

4. Місцезнаходження: 61003, Україна, Харківська обл., Харкiв, майдан Конституцiї, будинок1,пiдїзд 5 офiс 52-08

5. Міжміський код, телефон та факс: 0675723922, 0544631970

6. Адреса електронної пошти: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 15.04.2019, Рiчний звiт ПРАТ "СПЕЦСТРОЙ" за 2018 рiк - затвердити. "за" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на загальних зборах.

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку specstroy.kh.ua

(адреса сторінки) (дата)

 Електронний документ

Електронний підпис

Tuesday the 28th. Design: specstroy.kh.ua 2012
Copyright 2012

©