Повідомлення про загальні зборі 2017

ІНФОРМАЦІЯ 
про проведення загальних зборів

   Приватне акціонерне товариство «СПЕЦСТРОЙ» повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться  30  квітня 2017 року об 11.00 годині за адресою: 61003,місто Харків, майдан Конституції, будинок 1, під’їзд 1, офіс 1. Реєстрація учасників зборів – з 10.00 год.  до 10.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які  мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 24.04.2017р. Bеб-сайт, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного : specstroy.kh.ua                         

Проект порядку денного

  1. Обрання Лічильної комісії.
  2. Обрання голови та секретаря зборів.
  3. Затвердження регламенту загальних зборів.                                                                   .
  4. Звіти директора, ревізора щодо результатів фінансово-господарської діяльності товариства у  2016 році; Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора, ревізора;
  5. Затвердження річного звіту, розподіл прибутку і збитків Товариства.
  6. Попереднє надання згоди директорові на вчинення значних правочинів  на період 01.05.2017 -30.04.2018 р.р.
  7. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства. Внесення змін до ЄДР.

Ознайомитись з матеріалами, під час підготовки до загальних зборів можно за адресою : 61003, м. Харків, майдан Конституції, б. 1, офіс 1. тел.. 067 572 39 22 з 09.00 год. до 17.00 год., перерва з 12.00 год. до 13.00 год. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Янченко Наталія Віталіївна.

Bеб-сайт, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного : specstroy.kh.ua 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

 

 

Найменування показника

               період

звітний

попередній

Усього активів

2089,7

1762,3

Основні засоби

1217,1

806,8

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

32,4

233,0

Сумарна дебіторська заборгованість

830,2

719,2

Грошові кошти та їх еквіваленти

9,4

3,2

Нерозподілений прибуток

989,4

950,9

Власний капітал

990,2

951,7

Статутний капітал

0,8

0,8

Довгострокові зобовязання

-

-

Поточні зобовязання

1099,5

810,6

Чистий прибуток(збиток)

38,5

45,8

Середньорічна кількість акцій (шт..)

100

100

 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт..)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

7

7

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

30.03.2017 № 61(2566) Бюлетень «Відомості  НКЦПФР» 
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор                                 Степанцов А.В.

30.03.2017

Wednesday the 7th. Design: specstroy.kh.ua 2012
Copyright 2012

©