Повідомлення про загальні зборі 2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦСТРОЙ»

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19 лютого  2018 року об 11.00 годині за адресою: 61003,м. Харків, майдан Конституції, будинок 1, під’їзд 1,офіс 1. Реєстрація учасників зборів – з 10.00 год.  до 10.45 год.  Дата складання переліку акціонерів, які  мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 13.02.2018р. Bеб-сайт, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Проект порядку денного: specstroy.kh.ua

Проект порядку денного:

  1. 1.    Обрання Лічильної комісії.
  2. 2.    Обрання голови та секретаря зборів.
  3. 3.    Затвердження регламенту загальних зборів.
  4. 4.    Звіти директора, ревізора щодо результатів фінансово-господарської діяльності товариства у  2017 році; Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора, ревізора.
  5. 5.    Затвердження річного звіту, балансу, розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
  6. 6.    Обрання Ревізора.
  7. 7.    Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів,  надання повноважень директорові для вчинення значних правочинів на 2018  - 2019 рік.
  8. 8.    Надання згоди на вчинення значного правочину.
  9. 9.    Надання згоди на вчинення значного правочину

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)*

Найменування показника

               період

звітний

попередній

Усього активів

2146,5

2089,7

Основні засоби

1248,6

1217,1

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

71

32,4

Сумарна дебіторська заборгованість

800,1

830,2

Грошові кошти та їх еквіваленти

20,2

9,4

Нерозподілений прибуток

1050,8

989,4

Власний капітал

1051,6

990,2

Статутний капітал

0,8

0,8

Довгострокові зобовязання

-

-

Поточні зобовязання

1094,9

1099,5

Чистий прибуток(збиток)

61,4

38,5

Середньорічна кількість акцій (шт..)

100

100

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт..)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

7

7

 

Ознайомитись з матеріалами, під час підготовки до загальних зборів можно за адресою : 61003, м. Харків, майдан Конституції, б. 1, офіс 1. тел.. 067 572 39 22 з 09.00 год. до 17.00 год., перерва з 12.00 год. до 13.00 год. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Янченко Наталія Віталіївна.

Повідомлення про проведення              в газеті Відомості НКЦПФР 18.01.2018 № 012 (2765)                                                                                                                                      загальних зборів опубліковано

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

                                  Директор     Степанцов А.В.

 

 

Wednesday the 7th. Design: specstroy.kh.ua 2012
Copyright 2012

©