Повідомлення про загальні зборі 2018

ПРАТ «СПЕЦСТРОЙ», код ЄДРПОУ 24126007 повідомляє, що в оголошенні про проведення загальних зборів 19.02.2018, яке опубліковане у газеті Відомості НКЦПФР № 12 (2765) від 18.01.2018 допущено помилку  в таблиці                                                                                                                                                                                  Основні показники фінансово - господарської діяльності товариства за 2017 рік.тис.грн.

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

2146,8

2089,7

Основні засоби

1571,2

1217,1

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

71

32,4

Сумарна дебіторська заборгованість

476,3

830,2

Грошові кошти та їх еквіваленти

20,2

9,4

Нерозподілений прибуток

1051,0

989,4

Власний капітал

1051,8

990,2

Статутний капітал

0,8

0,8

Довгострокові зобовязання

-

-

Поточні зобовязання

1095,0

1099,5

Чистий прибуток(збиток)

61,6

38,5

Середньорічна кількість акцій (шт..)

100

100

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт..)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

8

7

 

Директор ПРАТ «СПЕЦСТРОЙ»                                                                    А.В. Степанцов

Wednesday the 7th. Design: specstroy.kh.ua 2012
Copyright 2012

©