Повідомлення про загальні збори 2019

Приватне акціонерне товариство «СПЕЦСТРОЙ» (місцезнаходження: 61003,місто Харків, майдан Конституції, будинок 1, під’їзд 5, офіс 52-08) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15 квітня 2019 року об 11.00 годині за адресою: 61003,місто Харків, майдан Конституції, будинок 1, під’їзд 5, офіс 52-08. Реєстрація учасників зборів – з 10.00 год. до 10.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 09.04.2019р. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 04.03.2019: загальна кількість акцій – 100 штук, загальна кількість голосуючих акцій простих іменних - 100 штук. Для участі у загальних зборах акціонер (представник акціонера) повинен надати документ, що підтверджує його особу. Представник акціонера додатково надає довіреність, оформлену та посвідчену у відповідності до вимог чинного законодавства України;

Проект порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії.

Проект Рішення: Обрати Степанцову Світлану Віталіївну - головою лічильної комісії;

Янченко Наталію Віталіївну – членом Лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект Рішення: Обрати Головою зборів – Степанцова Андрія Віталійовича ,секретарем – Янченко Наталію Віталіївну.

3. Затвердження регламенту загальних зборів.

Проект Рішення : Затвердити наступний регламент роботи: Доклади – до 10 хв. Виступи – до 5 хв. Перерва – без перерви.

4. Звіти директора, ревізора щодо результатів фінансово-господарської діяльності товариства у 2018 році; Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора, ревізора.

Проект Рішення: Звіти керівних органів Товариства затвердити; Діяльність Товариства визнати задовільною.

5. Затвердження річного звіту, балансу, розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік. Проект Рішення: Річний звіт за 2018 рік – затвердити. Баланс за 2018 рік – затвердити. Дивіденди не виплачувати.

6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, надання повноважень директорові для вчинення значних правочинів на 2019 - 2020

Пропонується надати директору товариства попередню згоду на вчинення значних правочинів(закупівля тмц, обладнання, послуг) на загальну суму до 2 000 000,00 грн. на період з 01.05.2019 по 30.04.2020.

Проект рішення: Надати директору товариства попередню згоду на вчинення значних правочинів (закупівля тмц, обладнання, послуг) на загальну суму до 2 000 000,00 грн. на період з 01.05.2019 по 30.04.2020.

7. Надання згоди на вчинення значного правочину. Пропонується надати згоду директорові укласти договір з ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» на постачання електроенергії у період з 2019 по 2020 році на суму 1 500 000,00грн. Проект рішення: Надати згоду директорові укласти договір з ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» на постачання електроенергії у період з 2019 по 2020 році на суму 1 500 000,00грн.

 

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного можливо за адресою : 61003, м. Харків, майдан Конституції, б. 1, під'їзд 5, офіс 52-08. тел.. 067 572 39 22 з 09.00 год. до 17.00 год., перерва з 12.00 год. до 13.00 год.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Янченко Наталія Віталіївна. .

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. . Акціонер має право приймати участь у Зборах особисто або через свого уповноваженого представника(або декілька представників). Повноваження представників оформлюються відповідними довіреностями згідно вимог чинного законодавства України. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Wednesday the 7th. Design: specstroy.kh.ua 2012
Copyright 2012

©