Особлива інформация Ревізор

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

директор                    Степанцов Андрiй Вiталiйович
(посада)         (підпис)         (прізвище та ініціали керівника)
        М.П.        05.04.2018
                (дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦСТРОЙ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
61003, мiсто Харкiв, майдан Конституцiї, б.1, оф. 1
4. Код за ЄДРПОУ
24126007
5. Міжміський код та телефон, факс
0675723922 0544631970
6. Електронна поштова адреса
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії    05.04.2018
    (дата)
2. Повідомлення опубліковано у     Газета «Відомості НКЦПФР» № 68 (2821)    10.04.2018
    (номер та найменування офіційного друкованого видання)    (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет    Specstroy.kh.ua        10.04.2018
    (адреса сторінки)        (дата)
 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії    Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)    Посада    Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи    Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи    Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1    2    3    4    5    6
19.02.2018    обрано    ревiзор    Сумцов Андрiй Миколайович    ММ 101964
29.12.1998 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi    49
Зміст інформації:
Загальними зборами 19.02.2018 року в зв’язку з закiнченням строку дiї повноважень, обрано Ревiзором на 3 роки з 2018 по 2021 р.р. фiзичну особу, акцiонера Сумцова Андрiя Миколайовича, який володiє 49% акцiй емiтента. Сумцов А.М.паспорт ММ № 101964 виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 29.12.1998р., не має непогашеної судимостi. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду Ревiзора у емiтента.


Tuesday the 28th. Design: specstroy.kh.ua 2012
Copyright 2012

©