Надання згоди Електро енергія 2019

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

 

15.04.2019

 
 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

04/15-2 х

 
 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

директор

 

 

 

Степанцов Андрiй Вiталiйович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦСТРОЙ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

61003, Харківська обл., мiсто Харкiв, майдан Конституцiї, б. 1, пiдїзд 5, офiс 52-08

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

24126007

5. Міжміський код та телефон, факс

0501667848 0544631970

6. Адреса електронної пошти

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

specstroy.kh.ua

 

15.04.2019

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення

1

2

3

4

5

6

1

15.04.2019

1500.00

2250.6

66.6

 

Зміст інформації:

Загальнi збори акцiонерiв 15.04.2019 прийняли рiшення про надання згоди директору товариства укласти договiр на постачання електроенергiї з ТОВ "ЕНЕРА СУМИ" у перiод з 2019 по 2020 роцi на суму 1 500 000,00 грн.
Вартiсть активiвемiтента за данними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 2250,60тис.грн
Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину до вартостi активiв емiтента за данними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 66,6%
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 100 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 100 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 100 штук, "проти" - 0

 Електронний підпис

Wednesday the 7th. Design: specstroy.kh.ua 2012
Copyright 2012

©