Попереднє надання згоди на вчинення значного правочину 2019

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

 

15.04.2019

 
 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

04/15-1 х

 
 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

директор

 

 

 

Степанцов Андрiй Вiталiйович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦСТРОЙ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

61003, Харківська обл., мiсто Харкiв, майдан Конституцiї,б.1, пiдїзд 5, офiс 52-08

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

24126007

5. Міжміський код та телефон, факс

0501667848 0544631970

6. Адреса електронної пошти

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

specstroy.kh.ua

 

15.04.2019

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

15.04.2019

2000.00

2250.6

88.9

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про надання директору товариства попередньої згоди на вчинення значних правочинiв (закупiвля тмц, обладнання, послуг) на загальну суму до 2 000 000,00грн. на перiод з 01.05.2019 по 30.04.2020
Дата прийняття рiшення 15.04.2019, гранична сукупна вартiсть правочинiв 2000,00тис грн.
Вартiсть активiв емiтента за данними останньої рiчної фiнансової звiтностi 2250,60тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупнностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за занними останньої рiчної фiнансової звiтностi у вiдсотках 88,9%
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 100 шт.
Кiлкiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 100 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй що проголосували "за" прийняття рiшення - 100 шт., "проти" - 0

Електронній підпис

Tuesday the 28th. Design: specstroy.kh.ua 2012
Copyright 2012

©