Повідомлення про винекниння особливої інформації 2020

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

05.03.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 03/05-1х

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

директор

 

 

 

Степанцов А.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦСТРОЙ"

2. Організаційно-правова форма

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            61003, Харківська обл., місто Харків, майдан Конституції, будинок 1, офіс 52-08

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

            24126007

5. Міжміський код та телефон, факс

            +380675723922, 0544631970

6. Адреса електронної пошти

            Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

           

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://specstroy.kh.ua/special.html

05.03.2020

 

(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

№ з/п

Дата отримання інформації від  Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

04.03.2020

Степанцов Андрій Віталійович

 

49

100

Зміст інформації:

дата отримання інформації від Центрального депозитарію: 04.03.2020;

 

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи  власника акцій, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Степанцов Андрій Віталійович;

 

дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: пряме набуття:

 

До набуття права власностi на пакет акцiй розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй складав 49,0% (49 штук простих іменних акцій). Пiсля набуття права власностi на пакет акцiй розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй склав 100% (100 штук простих іменних акцій).

Товариство не володіє вiдомостями про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями, та не має iнформацiї про дату, в яку пороговi значення було перетнуто (досягнуте).

 

2

04.03.2020

Сумцов Андрій Миколайович

 

49

0

Зміст інформації:

дата отримання інформації від Центрального депозитарію: 04.03.2020;

 

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи  власника акцій, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій:Сумцов Андрій Миколайович

 

дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: пряме відчудження;

 

До відчудження права власностi на пакет акцiй розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй складав 49,0% (49 штук простих іменних акцій). Пiсля відчудження права власностi на пакет акцiй розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй склав 0% (0 штук простих іменних акцій).

Товариство не володіє вiдомостями про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями, та не має iнформацiї про дату, в яку пороговi значення було перетнуто (досягнуте).

 

 Підпис

 

Tuesday the 28th. Design: specstroy.kh.ua 2012
Copyright 2012

©